07 Вер

Українці не тільки “говорять”, але…


синоніми до слова говорити

Нам відомі синоніми до дієслова “говорити”: вимовляти, віщати, промовляти, прорікати, розмовляти, ректи, казати, висловлюватися, балакати, лопотіти, лопотати, гелготіти, герготати, джеркотіти, дейкати, шварготати, шваркотіти…

Але ж українці ще й пашталакають, цвенькають, верзуть, базікають, просторікують, ведуть мову-річ, тягнуть, мурмочуть, мимрять, варнякають, жебонять, шепочуть, кричать, бурмочуть, бубонять, белькочуть, брешуть, язиком плещуть-ляпають-мелять, кленуть, хвалять, балагурять, лаються, сваряться, галасують, здіймають ґвалт, перемовляються, репетують, шпрехають, штокають, воркочуть, мукають, мекають, бекають, м’явкають, гавкають, сичать, хлипають, кудкудакають, квокчуть, ричать, гудять, бають, бештають, ганять, горланять, гукають, харамаркають, гугнять, гугнявлять, сперечаються, голосять, проголошують, повідають, словоблудять, чоколяду варять…

Оновлення: базікати, вибазікувати, вибазікати, повибазікувати, забазікувати, забазікати, збазікувати, збазікати, позбазікувати, добазікувати, добазікуватися, добазікатися, подобазікуватися, набазікувати, набазікати, понабазікувати, перебазікувати, перебазікати, поперебазікувати, пробазікувати, пробазікати, розбазікуватися, розбазікатися, порозбазікуватися, балабошити, вибалабошувати, вибалабошити, повибалабошувати, забалабошити, збалабошувати, збалабошити, набалабошувати, набалабошити, понабалабошувати, пробалабошити, балакати, вибалакувати, вибалакати, повибалакувати, вибалакуватися, вибалакатися, повибалакуватися, добалакуватися, добалакатися, забалакуватися, забалакатися, позабалакуватися, набалакувати, набалакати, понабалакувати, набалакуватися, набалакатися, понабалакуватися, пробалакувати, пробалакати, розбалакуватися, розбалакатися, порозбалакуватися, баландати, вибаландати, забаландати, збаландувати, збаландати, набаландувати, набаландати, пробаландати, баяти, вибаяти, забаяти, набаяти, побаяти, бевкати, бевкнути, вибевкувати, вибевкати, набевкувати, набевкати, понабевкувати, побевкати, белендіти, забелендіти, збелендіти, набелендіти, побелендіти, белькотіти, забелькотіти, набелькотіти, пробелькотіти, побелькотіти, белебенити, вибелебенити, забелебенити, збелебенити, набелебенити, пробелебенити, благузнити, виблагузнювати, виблагузнити, заблагузнити, зіблагузнити, наблагузнювати, наблагузнити, проблагузнити, блявкати, блявкнути, блявканути, виблявкувати, виблявкати, заблявкати, зіблявкувати, зіблявкати, наблявкувати, наблявкати, проблявкати, блякати, блякнути, виблякувати,виблякати, заблякати, зіблякувати, зіблякати, наблякувати, наблякати, проблякати, бовкати, бовкнути, вибовкувати, вибовкати, повибовкувати, забовкати, збовкувати, збовкати, набовкувати, набовкати, бомкати, вибомкувати, вибомкати, набомкувати, набомкати, пробомкати, бубоніти, вибубоніти, забубоніти, набубоніти, пробубоніти, варнякати, виварнякувати, виварнякати, заварнякати, наварнякувати, наварнякати, поварнякати, проварнякати, верзти, виверзти, зверзти, наверзти, поверзти, верзякати, заверзякати, зверзякувати, зверзякати, наверзякувати, наверзякати, поверзякати, висловлювати, висловити, повисловлювати, витіпувати, витіпати, повитіпувати, виязичуватися, виязичитися, повиязичуватися, гагакати, вигагакати, загагакати, згагакувати, згагакати, нагагакувати, кагагакати, погагакати, прогагакати, галакати, загалакати, нагалакати, погалакати, прогалакати, галамагати, вигаламагувати, вигаламагати, загаламагати, зігаламагувати, зігаламагати, погаламагати, гаркавити, вигаркавлювати, вигаркавити, загаркавити, згаркавлювати, згаркавити, нагаркавлювати, нагаркавити, погаркавити, прогаркавити, говорити, заговорити, наговорити, гомоніти, загомоніти, перегомоніти, погомоніти, прогомоніти, розгомоніти, гугнити, вигугнити, загугнити, згугнити, погугнити, прогугнити, гугнявити, загугнявити, згугнявити, погугнявити, прогугнявити, гуняти, вигуняти, загуняти, погуняти, прогуняти, гуторити, загуторити, погуторити, прогуторити, гаджалагати, вигаджалагати, загаджалагати, погаджалагати, дейкати, задейкувати, надейкувати, надейкати, понадейкувати, подейкувати, подейкати, передейкувати, передейкати, джергати, виджергувати, виджергати, заджергати, поджергати, джерготіти, виджерготіти, заджерґотіти, поджерготіти, джеркотати, виджеркотати, заджеркотати, дзидзикати, задзидзикати, надзидзикати, подзидзикати, дріботати, видріботати, задріботати, надріботати, подріботати, продріботати, жебоніти, жебонути, вижебоніти, зажебоніти, пожебоніти, прожебоніти, зауважувати, зауважити, завважувати, завважити, позауважувати, казати, сказати, виказувати, виказати, відказувати, відказати, доказувати, доказати, переказувати, переказати, підказувати, підказати, проказувати, проказати, калантарити, викалантарювати, викалантарити, закалантарити, накалантарити, покалантарити, прокалантарити, скалантарити, канархати, виканархати, заканархати, поканархати, проканархати, клепати, виклепувати, виклепати, заклепати, наклепати, поклепати, проклепати, клептіти, виклептіти, заклептіти, наклептіти, поклептіти, кокотіти, викокотіти, закокотіти, накокотіти, пококотіти, лебедіти, вилебедіти, залебедіти, злебедіти, полебедіти, пролебедіти, лебоніти, вилебоніти, залебоніти, злебоніти, полебоніти, пролебоніти, лепетати, залепетати, злепетати, полепетати, пролепетати, ляскотіти, виляскотіти, заляскотіти, поляскотіти, проляскотіти, лящати, вилящати, залящати, полящати, пролящати, мамрати, вимамрувати, вимамрати, замамрати, змамрувати, змамрати, намамрати, помамрати, промамрати, мимрити, вимимрити, замимрити, миркати, миркнути, замиркати, змиркати, змиркнути, помиркати,промиркати, мовити, вимовити, примовити, мовляти, вимовляти, відмовляти, відмовити, замовляти, замовити, намовляти, намовити, обмовляти, обмовити, перемовляти, перемовити, підмовляти, підмовити, примовляти, примовити, промовляти, промовити, розмовляти, розмовитися, умовляти, умовити, молоти, замолоти, змолоти, намолоти, помолоти, момотати, замомотати, змомотати, помомотати, промомотати, москотати, вимоскотати, замоскотати, промоскотати, мурмотіти, вимурмотіти, замурмотіти, змурмотіти, промурмотіти, папляти, випапляти, запапляти, попапляти, спапляти, паркотати, запаркотати, попаркотати, пропаркотати, спаркотати, патякати, випатякувати, випатякати, запатякати, напатякувати, напатякати, понапатякувати, попатякати, пропатякувати, пропатякати, розпатякуватися, розпатякатися, спатякати, пащекувати, випащекувати, запащекувати, зіпащекувати, попащекувати, пропащекувати, спащекувати, перебендювати, виперебендюваги, поперебендювати, повідувати, повідати, повісти, відповідати, відповісти, заповідати, заповісти, доповідати, доповісти, оповідувати, оповідати, оповісти, переповідати, переповісти, попереповідати, розповідати, розповісти, порозповідати, постолакати, запостолакати, напостолакати, спостолакати, правити, заправити, направити, рейдити, зарейдити, нарейдити, роздебендювати, роздебендити, ропотіти, заропотіти, поропотіти, ропутіти, заропутіти, поропутіти, сипати, засипати, насипати, слебізувати, зіслебізувати, сокотіти,, високотіти, засокотіти, зісокотіти, просокотіти, сокорити, засокорити, посокорити, просокорити, талабанити, виталабанювати, виталабанити, заталабанити, поталабанити, сталабанювати, сталабанити, телепкати, зателепкати, нателепкати, потелепкати, стелепкати, теревенити, витеревенювати, витеревенити, затеревенити, натеревенювати, натеревенити, понатеревенювати, потеревенити, протеревенювати, протеревенити, товкмачити, витовкмачувати, витовкмачити, повитовкмачувати, натовкмачувати, натовкмачити, потовкмачити, стовкмачувати, стовкмачити, постовкмачувати, товкти, витовкти, натовкти, потовкти, стовкти, торкотіти, заторкотіти, наторкотіти, поторкотіти, сторкотіти, торочити, виторочувати, виторочити, повиторочувати, заторочити, наторочувати, наторочити, понаторочувати, проторочити, сторочувати, оторочити, туркати, затуркати, натуркати, потуркати, стуркувати, стуркати, турчати, затурчати, натурчати, протурчати, стурчувати, стурчати, стурчити, туркотіти, витуркотіти, затуркотіти, натуркотіти, протуркотіти, цваркати, вицваркувати, вицваркати, зацваркати, поцваркати, цвенькати, вицвенькувати, вицвенькати, зацвенькати, нацвенькувати, нацвенькати, поцвенькати, цвікати, вицвікувати, вицвікати, зацвікати, поцвікати, цвірінькати, вицвірінькувати, вицвірінькати, зацвірінькати, зіцвірінькувати, зіцвірінькати, поцвірінькати, цвіркотіти, зацвіркотіти, нацвіркотіти, поцвіркотіти, цокотіти, вицокотіти, зацокотіти, нацокотіти, поцокотіти, шавкати, шавкнути, вишавкувати, вишавкати, зашавкати, пошавкати, шавкотіти, зашавкотіти, пошавкотіти, прошавкотіти, шварґотіти, вишварготіти, зашварготіти, прошварготіти, шваркотіти, зашваркотіти, пошваркотіти, прошваркотіти, швандрикати, зашвандрикати, пошвандрикати, прошвандрикати, шекерявити, вишекерявити, зашекерявити, прошекерявити, шепотати, шепотнути, зашепотати, нашепотати, прошепотати, шепотатися, шепотнутися, вишепотатися, нашепотатися, перешепотатися, шепотіти, зашепотіти, пошепотіти, прошепотіти, ушепотіти, шепотітися, вишепотітися, нашепотітися, пошепотітися, штокати, штокнути, заштокати, щебетати, щебетнути, вищебечувати, вищебетати, защебетати, нащебечувати, нащебетати, пощебетати, прощебетати.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *