04 Лют

Нове використання деяких сполучників в українській мові


Прослідковуючи за функціонуванням сурядних і підрядних сполучників у науковому та інших стилях української мови, можна помітити нові особливості їхнього використання з початку 90-х рр. XX ст.

1. Сполучники протеоднак. Порівнюючи функціонування цих протиставних сполучників, варто відзначити, що дедалі активніше в науковому стилі вживають органічніший для української мови сполучник проте й обмежено – сполучник однак. Це можна пояснити намаганням дистанціюватися від спільнозвучного сполучника російської мови однако. Ця тенденція характерна як для наукового, так й для інших стилів, пор. Паралельне вживання цих термінів є виправданим, адже питомі еквіваленти точно відтворюють семантику термінів з міжнародними компонентами, проте варто уникати напівкальок (З автореферату). Значну групу становлять запозичення з англійської мови, проте це зазвичай лише один із компонентів складного слова (Зі статті). І хай теорія, згідно з якою в нас немає нічого, окрім жадоби влади, наївна, бо мало що пояснює, проте ніхто не заперечуватиме того факту, що влада – цінність, якої ми прагнемо особливо (Лешек Колаковський). Тридцятикілометрова зона на карті виглядає як правильне коло з центром у Чорнобильській АЕС, проте, на жаль, радіаційне зараження не підвладне строгій геометрії (З газети).

2. Сполучники чи – або. Загальна тенденція до урізноманітнення традиційних наборів виражальних засобів зумовлює надання переваги розділовому сполучнику чи, обмежуючи використання розділовогосполучника або. ІІор.: Серед важких із погляду української мови сполучень приголосних простежено тенденцію до їх спрощення чи розбивання за допомогою вставних голосних (З автореферату); Для точного запису вимови окремих звуків, слів чи цілого тексту використовують фонетичну транскрипцію (З «Універсального словника української мови», 2009); Чи осінь плаче, чи зима лютує,чи літо пече, чи весна цвіте – йому однаково (З посібника). Заміну розділового сполучника або на чиспостерігаємо й у мові української публіцистики: На щастя, як повідомили у прес-службі ГУМНС області, під час надзвичайної події травмованих чи потерпілих серед населення та працівників залізничного транспорту не було (33-й канал, 28.04.2010); Незрозумілою була лише позиція фракції Партії регіонів: чи підтримували пропозицію залишити його на посаді, чи ні залишилось загадкою(RIA, 3.03.2010); Мистецтво флористики дозволяє втілити в життя будь-яку квіткову фантазію чистворити такі шедеври, що задовольнять найвибагливіший смак (Місто, 5.05.2009).

3. Сполучники не тільки …а й, не тільки …але й; не лише …а й, не лише …але й. Серед сурядних градаційних сполучників, що вказують на перехід дії або стану через певну межу в бік посилення чи послаблення, найбільш уживаними є не тільки …а й, не тільки …але й та не лише …а й, не лише …але й. Проте їхнє використання дещо помінялося: сьогодні перевагу надають тим сполучникам, які більш властиві українській мові, а сааме: не лише …а й, не лише …але й, напр.:Актуальність теми зумовлена потребою не лише дослідити особливості окремих терміносистем, а йосягнути термінологію як цілісність (З автореферату); Він [Нестор] прийшов до Києво-Печерської лаври.., щоб стати не лише монахом-чорноризцем, але й батьком української історії (М. Слабошпицький).

4. Сполучники не стільки… скільки, не так… як. Градаційний сполучник не стільки… скільки є буквальним перекладом російського не столько… сколько, тому останнім часом дедалі активніше використовують його український аналог не так… як, що здавна вживався в українських прислів’ях, приказках та народних піснях, пор.: не так страшний чорт, як його малюють (Укр. приказка); не таквоно ведеться, як здається (Укр. прислів’я); не так рибу ловить, як сіті латає (Укр. прислів’я); не так дівка плаче, як волі не має (З укр. нар. пісні); нй не так те пір’я, як дівоча краса (З укр. нар. пісні). Так само природним є його використання і в українській науковій мові, напр.: У дослідженні ми звертали увагу не так на природу й мовну сутність цих одиниць, як на особливості їхнього функціонування в українській мові (Зі статті).

5. Сполучники зважаючи на те що, з огляду на те що. Ці нові причинові сполучники утворилися внаслідок нарощення сполучника що на адвербіальну сполуку, до складу якої входить похідний прийменник – відповідно зважаючи на й з огляду на – і займенник те. Їх часто використовують для вираження причинових семантико-синтаксичних відношень, напр.: Зважаючи на те що активний розвиток науки і техніки зумовлює постійний пошук назв для нових понять, проблема синонімів та варіантності й надалі залишається актуальною (З автореферату); З огляду на те що останнім часом спостерігаємо збільшення запозичень складних слів, актуальним є вивчення продуктивності наявних та запозичених терміноелементів (Зі статті); Зважаючи на те що склад парламенту досить різношерстий, складається враження, що українці тут нацменшина (З газети).

6. Сполучники попри те що, незважаючи на те що. Ці допустові сполучники утворені за аналогією до попередніх. Сполучник попри те що почав активніше вживатися в наукових текстах, напр.: Попри те що це питання розглядало багато дослідників, воно залишається актуальним (Зі статті); Попри те що перший компонент виконує роль семантичного конкретизатора, фонетично головним є другий компонент: єдиний або основний (за наявності другорядного) наголос падає на другий компонент… (З монографії). Очевидно, книжний характер допустового сполучниканезважаючи на те що зумовлює інтенсивніше використання його аналога попри те що й у мові української публіцистики, пор.: Попри те що нас розлучали з рідними, з життям і навіть з мрією, ніщо й ніколи нас не розлучало з вірою (З газети); Конкурс все ж таки відбувся, попри те щофінансування його було значно скороченим (З газети). Іноді замість цих допустових сполучників уживають ненормативний сполучник не дивлячись на те що – кальку російського несмотря на то что.

7. Сполучники у той час як, тоді як. В українських наукових текстах 90-х рр. XX ст. – початку XXI ст. позитивною є тенденція до частішого використання складеного сполучника тоді як для оформлення часово-зіставних та умовно-зіставних конструкцій на противагу сполучникові у той час як, що є калькою російського в то время как, напр.: Будучи лексично й граматично членованою одиницею, апозитивне словосполучення становить два члени речення…, тоді як іменник-юкстапозит не допускає синтаксичного членування, виступає одним членом речення (З монографії); Частини квітки в однодольних кратні числу три, тоді як у дводольних – кратні числу чотири або п’ять (З підручника);Коренева система звичайно дифузна в однодольних , тоді як у дводольних корінець зародка найчастіше перетворюється на головний корінь (З підручника). Іноді крім сполучника тоді якуживають аналітичний сполучник тимчасом як, напр.: Простежуємо чітку тенденцію до збільшення цін на ВРХ і зниження на свиней у живій вазі, тимчасом як на ринку м’яса птиці не відбуваються значні цінові коливання (Укр. клуб аграрного бізнесу, 5.03.2009)

8. Сполучники у силу того що, через те що, унаслідок того що. Сьогодні помітне повернення до активного вживання у різних функціональних стилях української літературної мови причинових сполучників через те що, унаслідок того що й под. Вони переважають ненормативне використання калькованого причинового сполучника у силу того що (пор. російський в силу того что), напр.: Через те що такі словотвірні синоніми є характерною ознакою української мови, їх неможливо уникнути, окрім тих випадків, коли вони мають різні значення (З автореферату); Унаслідок того що думка про дихотомію цивілізації й культури була не однією з другорядних в концепції “присмерку Європи”, а відіграла значну роль в панорамній картині морфології всесвітньої історії, вона природно опинилася поданою в надмірно полемічному стилі (З посібника); Покинути Україну – що покинути рідну матірчерез те, що вона хвора (У. Гавришків); У сесійному залі Київської міської ради виникла бійкаунаслідок того що депутати від опозиції виявили, що в голосуванні була задіяна картка депутата, який був відсутній на засіданні (liga.net); Київ може затопити, через те що у створі будівництва залізничного мосту було намито штучний острів (http://ibud.ua/, 05.04.2010).

9. Сполучники з тим щоб, для того щоб, для того аби, аби. Безпідставним, невмотивованим є використання в українських наукових текстах аналітичного цільового сполучника-кальки з тим щоб(пор. з російським с тем чтобы), замість якого почали вживати аналітичні сполучники для того щоб, для того аби та складний, раніше кваліфікований як розмовний сполучник аби, що засвідчує зміну його функціонального статусу, напр.: Для того щоб проілюструвати використання запозичених терміноелементів, ми дібрали близько 400 одиниць (Зі статті); Великих саможертовних зусиль має докладати творча інтелігенція для того, аби піднести самосвідомість наших сучасників… (О. Гончар). З-поміж цих трьох цільових сполучників найуживанішим, до того ж майже в усіх функціональних стилях, став сполучник аби, пор.: Аби запобігти прикрим випадкам неправильного наголошення слів, радимо прочитати розділ «Наголос у складних випадках» (З передмови до посібника «Як правильно говорити українською», 2007); Аби стрімко і невпинно відбувалося відродження націоналістичної ідеї.., варто уважно придивитися до її фундаменталь-ного втілення – Степана Бандери (І. Фаріон); Аби стати свідком цієї події, пропонуємо наш репортаж (Із телепередачі).

10. Сполучники перш ніж, перед тим як, до того як. Значення активно вживаного в наукових дослідженнях аналітичного часового сполучника перш ніж, що вказував на передування дії або стану головної частини дії або станові в підрядній частині, почали передавати за допомогою аналітичних сполучників перед тим як та до того як, напр.: Перед тим як аналізувати синонімічні ряди в податковій терміносистемі, розглянемо детальніше особливості розвитку цієї терміносистеми в українській мові (Зі статті); Він [Мартирос Сар’ян] став художником іще до того, як Вірменія стала державою, а батьківщину вперше побачив уже дорослим (З посібника). Дедалі ширше вживання цих сполучників виявляємо і в мові сучасної української публіцистики, пор.: Перед тим як купувати земельну ділянку, перевірте документи, поцікавтесь її геологічними особливостями та попередніми власниками (З газети); Перед тим як відвідувати Львівщину, президенту Януковичу потрібно, щонайменше, звільнити міністра освіти Табачника (В. Кириленко, громадський портал zaua.org);Регіонали хочуть, щоб Тимошенко пішла у відставку ще до того, як вони зберуть коаліцію (expres.ua, 22.02.2010).

11. Сполучники з того часу як, з того часу коли, від того часу як, від того часу коли, з тих пір як, з тих пір коли та ін. З-поміж цих аналітичних сполучників, що визначають початкову часову межу дії або стану в головній частині ненормативними для українського вжитку є останні два. Ймовірна причина цього – їхня схожість з російським сполучником с тех пор как, замість якого дедалі активніше вживають у різних текстах сполучники відтоді як, відтоді коли, пор.: Відтоді як було  започатковано  концепцію  оксидативного  стресу,  постало  питання, як організми відповідають на збільшення стаціонарної концентрації… (З посібника); Вже починаючи з Середньовіччя (тобто відтоді, колинабирали силу процеси секуляризації на Заході), звязки між релігійною і політичною системами Сходу ставали дедалі більш тісними, аж до повного злиття (З підручника); 14 липня минуло 10 років відтоді, як не стало Олеся Терентійовича Гончара (Дзеркало тижня, 16-29.07.2005).

Отже, нові особливості вживання деяких сполучників української мови спричинені насамперед намаганням надати засобам синтаксичного зв’язку національної самобутності, потребою позбутися наслідків російськомовного впливу. Це зумовило використання в науковому й публіцистичному стилях навіть деяких тих сполучників, які співвідносили раніше з розмовним та художнім стилями. Переважно конкурентний характер відношень мають ті пари сполучників, у яких раніше вживаний сполучник є калькою відповідного сполучника російської мови, тоді перевагу надають органічнішому для української мови сполучникові.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *